iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Dzieje Słowian w świetle leksyki
Author/editor: pod red. Jerzego Ruska, Wiesława Borysia, Leszka Bednarczuka
Publication place: Kraków
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Year: 2002
Pages: 546 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Rusek, Jerzy [Show]
rd. Boryś, Wiesław [Show]
rd. Bednarczuk, Leszek [Show]
Keywords: historia języka, języki słowiańskie, księga pamiątkowa, personalia, Sławski Franciszek (1916-2001), słownictwo
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Inbound references:
Recenzja: SĘDZIK Władysław .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2003 [Show]
Personal subject heading:
Sławski, Franciszek [Show]
Articles:
STEINKE Klaus: Aktualna dyskusja o praojczyźnie Słowian : Sławski vs. Mańczak .- Kraków, 2002 [Show]
KĂRPAČEVA Marta: Aproksymaty polsko-bułgarskie wspólnego pochodzenia .- Kraków, 2002 [Show]
SĘDZIK Władysław: Bałtosłowiańskie nazwy narzędzi .- Kraków, 2002 [Show]
Bibliografia prac naukowych prof. Franciszka Sławskiego : lata 1936-2001 .- Kraków, 2002 [Show]
WALCZAK Bogdan, WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Charakterystyka genetyczna najczęstszych wyrazów słowiańskich .- Kraków, 2002 [Show]
FURDAL Antoni: Chrononimy słowiańskie .- Kraków, 2002 [Show]
HEREJ-SZYMAŃSKA Krystyna: Czasowniki ze znaczeniem 'umierać' w gwarach bułgarskich .- Kraków, 2002 [Show]
SZCZEPAŃSKA Elżbieta: Dyftongizacja ý > ej w języku czeskim .- Kraków, 2002 [Show]
GREŃ Zbigniew: Dzieje polityczne Śląska Cieszyńskiego w świetle leksyki regionalnej .- Kraków, 2002 [Show]
JAKUBOWICZ Mariola: Dzieje Słowian w świetle rekonstruowanej leksyki prasłowiańskiej .- Kraków, 2002 [Show]
WARCHOŁ Stefan: Dzieje Słowian w świetle współczesnej zoonimii ludowej i terminologii zoonimicznej : problematyka wybrana .- Kraków, 2002 [Show]
WANIAKOWA Jadwiga: Etymologia i semantyka słowiańskiego biegun i greckiego πόλος : geneza terminu naukowego .- Kraków, 2002 [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Etymologia profesora Sławskiego .- Kraków, 2002 [Show]
HAVLOVÁ Eva: Etymologie a praslovanské reálie .- Kraków, 2002 [Show]
KREJA Bogusław: Formacje na -iče w kaszubszczyźnie i innych językach słowiańskich : typ kasz. malëńiče, bulvov́ičė, słc. mal'eňičie, dubičie itd. .- Kraków, 2002 [Show]
KUCAŁA Marian: Franciszek Sławski - miłośnik polskich słów .- Kraków, 2002 [Show]
RUSEK Jerzy: Franciszek Sławski jako slawista .- Kraków, 2002 [Show]
OSTROWSKI Bogumił: Grodzieńska terminologia meteorologiczna w kręgu pogody i niepogody, chmur, deszczu i mżawki .- Kraków, 2002 [Show]
ZAJDA Aleksander: Historia pola wyrazowego 'instrumentum' w języku polskim .- Kraków, 2002 [Show]
BOLEK Anna: Horyzonty religijne hanzeatyckich kupców w świetle leksyki rosyjsko-niemieckich rozmówek XVI-XVII wieku .- Kraków, 2002 [Show]
PAPIERZ Maryla: Internacjonalizacja słownictwa słowackiego : na marginesie tomu "Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch. Za a proti" .- Kraków, 2002 [Show]
PANČÍKOVÁ Marta: Kolor biały w języku polskim i słowackim .- Kraków, 2002 [Show]
ŠAUR Vladimír: Které názvy měsíců jsou již praslovanské? .- Kraków, 2002 [Show]
BORYŚ Wiesław: Kultura muzyczna dawnych Słowian w świetle słownictwa .- Kraków, 2002 [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Łużycka terminologia weselna na tle słowiańskim .- Kraków, 2002 [Show]
OCZKOWA Barbara: Normalizacja słownictwa we współczesnym języku chorwackim .- Kraków, 2002 [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Nowe techniki derywacyjne w języku polskim i słowackim .- Kraków, 2002 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: O kilku terminach chrześcijańskich w gwarze Bułgarów w Banacie .- Kraków, 2002 [Show]
RUSEK Jerzy: O najnowszych zapożyczeniach leksykalnych w języku bułgarskim .- Kraków, 2002 [Show]
HANDKE Kwiryna: O niektórych właściwościach kaszubskich złożeń .- Kraków, 2002 [Show]
MENZEL Thomas, HENTSCHEL Gerd: O niemieckich zapożyczeniach leksykalnych i ich substytutach w polszczyźnie XIX wieku .- Kraków, 2002 [Show]
WITKOWSKI Wiesław: O rosyjskich rzeczownikach хмура i хмара tudzież o ich derywatach .- Kraków, 2002 [Show]
WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA Maria: O słowiańskim 'odziewaniu się' .- Kraków, 2002 [Show]
MITU Mihai: Orientalizmy leksykalne w języku polskim i rumuńskim : próba porównania .- Kraków, 2002 [Show]
BAJEROWA Irena: Perspektywy historycznych badań leksyki polskiej .- Kraków, 2002 [Show]
BASAJ Mieczysław: Pierwszy słowiański słownik etymologiczny .- Kraków, 2002 [Show]
GEAMBAŞU Constantin: Polskie gwary na Bukowinie w świetle słownictwa .- Kraków, 2002 [Show]
MALEC Maria: Prasłowiańskie *slav- w słowiańskiej onomastyce .- Kraków, 2002 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Prasłowiańskie wyrazy złożone a nazwy własne - struktura i semantyka .- Kraków, 2002 [Show]
MAŃCZAK Witold: Przedhistoryczne migracje Słowian w świetle słownictwa .- Kraków, 2002 [Show]
ORWIŃSKA-RUZICZKA Elżbieta: Przyimki wtórne języka słowackiego jako leksemy homofoniczne .- Kraków, 2002 [Show]
SOLAK Elżbieta: Pseudonaukowe etymologie bułgarskie w XIX wieku .- Kraków, 2002 [Show]
KARLÍKOVÁ Helena: Reflexe dávných obyčejů v slovanském lexiku : k vývoji pojmu obět' .- Kraków, 2002 [Show]
FAŁOWSKI Adam: Rosyjska terminologia łucznicza XVII wieku w relacji szwedzkiego poligloty J.G. Sparwenfelda .- Kraków, 2002 [Show]
LOMA Aleksandar: Scytho-Slavica (III) : Ursl. *xomǫtъ .- Kraków, 2002 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Siewier w przekładzie "Biblii Szymona Budnego": rutenizm, archaizm czy regionalizm .- Kraków, 2002 [Show]
STACHOWSKI Stanisław: Slawizmy rumuńskie w słowniku łac.-rum.-węg. zwanym "Lexiconem Marsilianum" (1687-1700) .- Kraków, 2002 [Show]
KARPLUK Maria: Staropolska terminologia chrześcijańska a problem obrządku słowiańskiego w Polsce .- Kraków, 2002 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Staropomorskie gard w nazwach terenowych i miejscowych Pomorza Zachodniego .- Kraków, 2002 [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Tendencja do skracania wyrazów w języku czeskim i polskim .- Kraków, 2002 [Show]
SMOCZYŃSKI Wojciech: Uwagi laryngalistyczne do niektórych wyrazów słowiańskich i litewskich .- Kraków, 2002 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Wczesne dzieje języków łużyckich w świetle leksyki .- Kraków, 2002 [Show]
EICHLER Ernst: Die Westlichste Peripherie des slavischen Sprachgebietes und die Geschichte der Slaven .- Kraków, 2002 [Show]
REICHAN Jerzy: Z badań nad polskim słownictwem gwarowym : rola "Słownika etymologicznego języka polskiego" F. Sławskiego i "Słownika prasłowiańskiego" pod red. F. Sławskiego w pracach leksykograficznych i leksykologicznych nad współczesnym polskim słownictwem gwarowym .- Kraków, 2002 [Show]
BABIK Zbigniew: Z pradziejów słowiańskich czasowników prefiksalnych .- Kraków, 2002 [Show]
STĘPNIAK-MINCZEWA Wanda: Z terminologii chrześcijańskiej : монах czy калугер (mnich czy zakonnik?) .- Kraków, 2002 [Show]
CYNARSKA-CHOMICKA Barbara: Zapożyczenia romańskie w słoweńskim dialekcie doliny Rezji .- Kraków, 2002 [Show]
BARTULA Czesław: Ze słownictwa "Żywotów Konstantyna i Metodego" .- Kraków, 2002 [Show]
SZYMAŃSKI Tadeusz: Ze studiów nad słownictwem miasta Ruse w pierwszej połowie XIX wieku .- Kraków, 2002 [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Берёза в языке и жизни славян .- Kraków, 2002 [Show]
TODOROV Todor A.: Български етимологии .- Kraków, 2002 [Show]
VLAJ̌IĆ POPOVIĆ J̌asna: Да ли jе jсл. *vьrtъ 'hortus' (ипак) домаћа реч? .- Kraków, 2002 [Show]
CYCHUN Genadz': Да этымалогіі "каляровых" назваў : Беларусь і падобныя .- Kraków, 2002 [Show]
ČERNIŠ Tetjana Oleksandrìvna: До питання про характер семантичної структури псл. *kypěti : реконструкція на підставі прямих відповідників .- Kraków, 2002 [Show]
BJ̌ELETIĆ Marta: Духовна култура Словена у светлу етимологиjе : jсл. (х)ала .- Kraków, 2002 [Show]
DIMITROVA-TODOROVA Liljana: Етимология на собствените имена в Българя .- Kraków, 2002 [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: Животец на един човечец .- Kraków, 2002 [Show]
PEEV Kosta: За периферните македонски говори во контакт со несловенската jазична општност .- Kraków, 2002 [Show]
KURKINA Ljubov' Viktorovna: К реконструкции динамики диалектных отношений на карте праславянского языка : по материалам лексики земледeлия .- Kraków, 2002 [Show]
RAČEVA Marija: Лексика от репресивната традиция в историко-етимологичното проучване на българския речник .- Kraków, 2002 [Show]
IVANOVA Diana: Лексикално-семантична и словообразувателна адекватност на новобългарските евангелски преводи по отношение на гръцките образци .- Kraków, 2002 [Show]
KOŠKIN Igor' Sergeevič: Некоторые проблемы этимологической реконструкции праслав. *mirъ .- Kraków, 2002 [Show]
VARBOT Žanna Žanovna: Русские диалектные дополнения к праславянским реконструкциям и этимологиям .- [1] .- Kraków, 2002 [Show]