iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Nyelv, stílus, irodalom : köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára [Язык, стиль, литература : юбилейная книга к 70-летию Михая Петера]
Author/editor: szerk. Zoltán András
Publication place: Budapest
Publisher: ELTE BTK
Year: 1998
Pages: 646 s.
Languages: hun, etc.
Author headings:
rd. Zoltán, András [Show]
Keywords: język węgierski, języki słowiańskie, kontakty językowe, księga pamiątkowa, Mihály Péter (1928-)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]
Personal subject heading:
Mihály, Péter [Show]
Articles:
NYOMÁRKAY István: A bécsi grammatikák és a XVIII-XIX. századi magyar és szláv nyelvtanok : bevezetés, feladatok [Венские грамматики и венгерские и славянские грамматики XVIII-XIX вв. : введение, задачи] .- Budapest, 1998 [Show]
LAKI Andrea: A melléknévi szuffixumok szintaktikai jelentése az orosz nyelvben [Синтакcическое значение суффиксов имен прилагательных в русском языке] .- Budapest, 1998 [Show]
VIHAR Judit: A tiszteletiség kifejezési formáiról az oroszban, a magyarban és a japánban [О формах выражения уважения в русском, венгерском и японском языках] .- Budapest, 1998 [Show]
TÓTH László: Az aspektus és az imperatívusz néhány összefüggése [Соотношение глагольного вида и императива] .- Budapest, 1998 [Show]
WERNKE Géza: Az ősszláv szóvégi nazálisok keletkezéséről és ennek az óoroszban való tükröződéséről : kísérlet egy törvényszerűség megállapítására [О происхождении праславянских назальных гласных в конце слова и их отражении в старорусском : попытка установить закономерность] .- Budapest, 1998 [Show]
BENKŐ Loránd: Bors vezértől Borzsováig [От вождя Борш до топонима Боржова] .- Budapest, 1998 [Show]
HOLLÓS Attila: Gogol "huszár"-ja [Гусар Гоголя] .- Budapest, 1998 [Show]
ZOLTÁN András: Kőrösi Csoma Sándor szlavisztikai tanulmányairól [Занятие славистикой в жизни Шандора Кьёроши Чёма] .- Budapest, 1998 [Show]
BIHARI Gábor: Körülíró ige-főnévi szókacsolatok, különös tekintettel a lengyel nyelvre [Перифрастические сочетания глaгола с существительным, с особым учетом польского языка] .- Budapest, 1998 [Show]
ZÁDROVICH Bernadett: Nyelvi kölcsönhatások tükröződése a közép-nyugat-magyarországi horvátok sírfelirataibana [Отражение языковых контактов в надгробных надписях хорватов в Средне-западной Венгрии] .- Budapest, 1998 [Show]
SZALAMIN Edit: Orosz és magyar beszélt nyelvi kutatások [Исследования по русской и венгерской разговорной речи] .- Budapest, 1998 [Show]
FÖLDI Éva: Parametry temporalne, syntagmy fonetyczne w reprodukcji polskiego tekstu literackiego .- Budapest, 1998 [Show]
MIHALOVIČ Aleksander: Polysémia slovenčiny v štatistickom zrkadle .- Budapest, 1998 [Show]
KISS Lajos: Szlavistáink arcvonásai egy tanítványuk naplójában : milyennek látta Fodor András, Hadrovics Lászlót, Kniezsa Istvánt és Baleczky Emilt? [Черты лица наших славистов в дневнике одного из их учеников : какими казались Андрашу Фодору Ласло Хадрович, Иштван Книежа и Эмил Балецки?] .- Budapest, 1998 [Show]
HORNOKNÉ Uhrin Erzsébet: Szlovák nyelvhasználat Békéscsaba egyházközösségeiben [Употребление словацкого языка в церковних приходах города Бекешчаба] .- Budapest, 1998 [Show]
SZŐKE Lajos: Types of Ukrainian Church Slavonic .- Budapest, 1998 [Show]
VIG István: Von glasovito slovo bis vokal im Kroatischen : Aspekte der grammatischen Terminologie .- Budapest, 1998 [Show]
TISZÓCZKY Csaba: Воровское арго - блатная феня в русском лагерном языке .- Budapest, 1998 [Show]
RÓNAI Gábor: Заметки об одном структурно-семантическом типе абсолютивного употребления переходных глаголов в русском языке .- Budapest, 1998 [Show]
OROSZ Árpád: К вопросу о значениях уменьшительных суффиксов .- Budapest, 1998 [Show]
JÁSZAY László: К дискуссии видовой оппозиции : привативность или эквиполентность? .- Budapest, 1998 [Show]
UDVARI István: Карпаторусинськi букварi з XVIII столiття .- Budapest, 1998 [Show]
FEDOSOV Oleg: Личные местоимения как прагматические элементы текста .- Budapest, 1998 [Show]
OSIPOVA Irina A.: О некоторых прагматических характеристиках современного газетного дискурса .- Budapest, 1998 [Show]
NAGY László: Проблема семантической асимметрии в межъязыковой соотнесенности немецких и русских соматических фразеологизмов .- Budapest, 1998 [Show]
FENYVESI István: Работа над русско-венгерским словарем сленга : проблемы эквиваленции .- Budapest, 1998 [Show]
PALÁSTI Katalin: Роль связки в составе составного именного сказуемого .- Budapest, 1998 [Show]
KRÉKITS József: Семантика и прагматика сослагательного наклонения .- Budapest, 1998 [Show]
KATUS Elvira: Синонимии редове във фразеологията : въз основа на унгарски и български примери .- Budapest, 1998 [Show]
PETE István: Синонимичность утвердительных и отрицательных предложений .- Budapest, 1998 [Show]
APRESJAN Jurij Derenikovič: Системная лексикография и новый объяснительный словарь синонимов русского языка .- Budapest, 1998 [Show]
JANURIK Szabolcs: Сканер, пейджер, дискмен : об американизмах в русской лексике, связанной с электронной техникой .- Budapest, 1998 [Show]
BOLLA Kálmán: Супрасегментные фонетические конструкции в русской речи и их модификации в зависимости от смыслового ударения .- Budapest, 1998 [Show]
ALJACHNOVÌČ Mìkalaj: Сэнсава-структурная iнтэнсiфiкацыя ў працэсе адфразеалагiчнага словаўтварэння .- Budapest, 1998 [Show]