iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich .- T. 1
Author/editor: pod red. Michała Blicharskiego i Henryka Fontańskiego
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 1999
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1765 [Show]
Pages: 275 s.
Languages: pol, rus, ukr
Author headings:
rd. Blicharski, Michał [Show]
rd. Fontański, Henryk [Show]
Keywords: języki słowiańskie, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
Articles:
HAWRANEK Iwona: Elatywne znaczenie polskich quasi-porównawczych konstrukcji z komparatywem i ich ekwiwalenty w języku rosyjskim .- Katowice, 1999 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Element sowiecki w bułgarskim nazewnictwie osobowym .- Katowice, 1999 [Show]
REICHAN Jerzy: Niektóre nazwy działacza w gwarach polskich .- Katowice, 1999 [Show]
BLUSZCZ Anna J.: O niektórych morfonologicznych aspektach zachodniosłowiańskiego rodzaju czynności .- Katowice, 1999 [Show]
TKACZEWSKI Dariusz: Ogłoszenia matrymonialne w prasie czeskiej - uwagi socjolingwistyczne, słowotwórcze i syntaktyczne .- Katowice, 1999 [Show]
ŠIPKA Danko: Serbsko-chorwacka alternacja drvo / stablo .- Katowice, 1999 [Show]
BLICHARSKI Michał: Słowotwórstwo nazw osób w rosyjskich żargonach przestępczych .- Katowice, 1999 [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Słowotwórstwo rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim : na przykładzie agentywnych nazw osobowych .- Katowice, 1999 [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Sposoby aktualizacji środków językowych : na materiale polskich tekstów aforystycznych .- Katowice, 1999 [Show]
CZAPIGA Zofia: Z badań nad bezokolicznikiem przyadiektywnym w języku rosyjskim i polskim .- Katowice, 1999 [Show]
WOŹNIAK Kazimierz: Z problematyki słowotwórczej polskich gwarowych zaimków wskazujących .- Katowice, 1999 [Show]
WALCZAK Bogdan: Zapożyczenia leksykalne (formalnosemantyczne) czy kalki? : o pewnym typie zapożyczeń w kontaktach języków blisko spokrewnionych .- Katowice, 1999 [Show]
FONTAŃSKI Henryk: Zdania elementarne ze znaczeniem relacji w języku polskim i rosyjskim .- Katowice, 1999 [Show]
CHARCIAREK Andrzej: Вежливость и прагматические функции личных местоимений я / ja и мы / my и соответствующих им глагольных форм в русском и польском языках .- Katowice, 1999 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: Выражение категорий ласкательности и уничижительности суффиксальными производными в русском и украинском языках .- Katowice, 1999 [Show]
BACEVIČ Florìj Sergìjovič: Некоторые семантические закономерности процесса вербализации : на материале аномальных высказываний русского языка .- Katowice, 1999 [Show]
CZERWIŃSKA Małgorzata: Парадигматика традиционных смыслов русской паремиологии .- Katowice, 1999 [Show]
KASPRIŠIN Zorjana Olegìvna: Полiмотивованi iменники у словотвiрнiй системi сучасної української мови .- Katowice, 1999 [Show]
MICHAJLIŠIN Bogdan Pavlovič: Проблеми й перспективи абревiального термiнотворення .- Katowice, 1999 [Show]
ABAŠINA Vìktorìja Mikolaïvna: Пропозитивность как основная семантическая категория сложного предложения .- Katowice, 1999 [Show]
PROKOPČUK Oleksìj: Росiйське слово в українському текстi .- Katowice, 1999 [Show]
ŻUREK Maria: Синонимические наименования лиц с модификационным значением женскости в русском разговорном языке .- Katowice, 1999 [Show]
KALB Helmut, OHNHEISER Ingeborg: Сопоставительное изучение словообразовательных гнезд : на материале русского, сербохорватского и польского языков .- Katowice, 1999 [Show]
CZERWIŃSKI Piotr: Структуры "грамматического" оформления значений : на примере польско-русских соответствий тематической группы 'воли’ .- Katowice, 1999 [Show]
KOČAN Ìrina Mikolaïvna: Українська радiотехнiчна термiнологiя : семантико-словотворчий аспект .- Katowice, 1999 [Show]
GÌRUCKÌ Anatol': Формализованная характеристика структуры слова .- Katowice, 1999 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič, HORDY Mirosława: Фразeосемантическая группа с соматизмом голова / głowa в современных русском и польском языках .- Katowice, 1999 [Show]