iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Белорусcко-литовская лексико-фразеологическая интерференция
Author/editor: Анатолий Аксамитов
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2000 25
Pages: 89-104
Note: Wykres
Languages: rus
Abstract: В статье указаны взаимоотношения между белорусским и литовским языками в области лексики и фразеологии. Подчеркивается, что оба народа жили рядом в течение многих веков, начиная с времен балто-славянской общности. Автор сосредоточивается на указании примеров контактирования в условях четырехъязычия (белорусский, литовский, польский и русский языки). Приводятся многие примеры лексических и фразеологических заимствований в говорах и диалектах. Они рассматриваются на многих уровнях, начиная с фонетического по семантический. Делается вывод, что большинство (34%) белорусско-литовских изофразем - это изофраземы абсолютные, адекватных изофразем меньше всех (лишь 18%). Это свидетельствует об их древнем происхождении, возможно, относящемся к XIV-XV вв. (MF)
Abstract 2: W artykule ukazane są wzajemne relacje pomiędzy białoruskim a litewskim językiem na płaszczyźnie leksyki i frazeologii. Podkreślone zostaje, że oba narody żyły obok siebie w ciągu wielu wieków, jeszcze od czasów wspólnoty bałtosłowiańskiej. Autor koncentruje się na wskazaniu przykładów kontaktów międzyjęzykowych w warunkach czterojęzyczności (języki: białoruski, polski, rosyjski i litewski) i przytacza liczne przykłady leksykalnych i frazeologicznych zapożyczeń w gwarach i dialektach. Są one rozpatrywane na wielu płaszczyznach, od fonetycznej po semantyczną. Jako wniosek wskazuje się, że większość (34%) izofrazemów białorusko-litewskich jest absolutna, a najmniejsza ich część (jedynie 18%) jest adekwatna. Świadczy to o ich dawnym pochodzeniu, prawdopodobnie nawet z XIV-XV w. (MF)
Author headings:
au. Aksamìtaŭ, Anatol' [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), historia języka, interferencja językowa, język białoruski, język litewski, kalka, pogranicze językowe, słownictwo, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
9.3.6. Belorussian. Lexicology [Show]
9.3.6.5. Belorussian. Phraseology [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]