iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Vatroslav Oblak : mednarodni simpozij "Obdobja", Ljubljana, 12. in 13. december 1996
Author/editor: ur. Alenka Šivic-Dular
Publication place: Ljubljana
Publisher: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnostiFilozofske fakultete v Ljubljani
Year: 1998
Series:
Obdobja ; 17 [Show]
Pages: 303 s.
Languages: slv
Author headings:
rd. Šivic-Dular, Alenka [Show]
Keywords: 1996 r., Lublana, materiały konferencyjne, Oblak Vatroslav (1864-1896)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
1.6.5. History of Slavic studies [Show]
5.2. Slovenian. History of language [Show]
Inbound references:
Recenzja: CRVENKOVSKA Emiliǰa: Значаен симпозиум за делото на Ватрослав Облак .- "Македонски јазик" 1997 [Show]
Personal subject heading:
Oblak, Vatroslav [Show]
Articles:
FURLAN Metka: Alasijevi glosi oghgni∫ke in pluca : k refleksu šk in k za psl. *š in *t' v slovenščini .- Ljubljana, 1998 [Show]
KUNZMANN-MÜLLER Barbara: Beobachtungen zu Besonderheiten der Sprache V. Oblaks in der Korrespondenz mit J. Baudouin de Courtenay .- Ljubljana, 1998 [Show]
NOVAK France: Besedje Trubarjevega dela "Catehismus" z dveima izlagama iz l. 1575 .- Ljubljana, 1998 [Show]
KENDA-JEŽ Karmen: Cerkljansko narečje v luči raziskav Jana Baudouina de Courtenaya .- Ljubljana, 1998 [Show]
JESENŠEK Marko: Deležniško-deležijski skladi na in -ši v slovenskih prevodih evangelijev .- Ljubljana, 1998 [Show]
TOPORIŠIČ Jože: Jezikoslovno v Škrabčevih pismih Oblaku .- Ljubljana, 1998 [Show]
COSSUTTA Rada: Oblak in Alasijev italijansko-slovenski slovar : nemške izposojenke .- Ljubljana, 1998 [Show]
OREL Irena: Oblakov oblikoslovni in skladenjski prispevek v obravnavi starejših slovenskih besedil .- Ljubljana, 1998 [Show]
MERŠE Majda: Primerjava besedja Kreljeve in Juričičeve postile .- Ljubljana, 1998 [Show]
PALLASOVÁ Eva: Přínos Vatroslava Oblaka k lingvistické analýze Kyjevských listů a Pražských zlomků hlaholských .- Ljubljana, 1998 [Show]
ČEJKA Mirek: Prvky strukturního pojetí jazyka u Vatroslava Oblaka .- Ljubljana, 1998 [Show]
SMOLE Vera: Razvoj dolgega polglasnika po gradivu za slovenski lingvistični atlas (SLA) .- Ljubljana, 1998 [Show]
KOVAČ Zvonko: Slavenska filologija i slavenske filologije u Jagićevo doba .- Ljubljana, 1998 [Show]
ŠIVIC-DULAR Alenka: Slovenska pridevniška sklanjatev v luči razlage S. Škrabca in V. Oblaka .- Ljubljana, 1998 [Show]
OROŽEN Martina: Stapletonov in Skalarjev rokopis v zgodovini slovenskega knjižnega jezika : Oblakova analiza in vrednotenje besedil .- Ljubljana, 1998 [Show]
GREENBERG Marc L.: Vatroslav Oblak and early innovations in the South Slavic vocalic systems .- Ljubljana, 1998 [Show]
JAKOPIN Franc: Vatroslav Oblak kot kritik v Jagićevem "Archivu" .- Ljubljana, 1998 [Show]
ŠKOFIC Jožica: Vatroslav Oblak o Skalarjevem rokopisu .- Ljubljana, 1998 [Show]
ČURKINA Iskra Vasil'evna: Ватрослав Облак и русские ученые .- Ljubljana, 1998 [Show]
TASEVA Lora, JOVČEVA Marija: Изследването на Ватрослав Облак върху Апокалипсиса и проучването на ранните славянски преводи на Пророческите книги : Книга на пророк Иезекиил .- Ljubljana, 1998 [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Околу "Macedonische Studien" од В. Облак .- Ljubljana, 1998 [Show]
KURKINA Ljubov' Viktorovna: Паннонская проблематика в трудах В. Облака .- Ljubljana, 1998 [Show]
PEEV Kosta: Прилог кон диjалектната слика на македонските села Ватилак и Градобор (Солунско) дадена од В. Облак .- Ljubljana, 1998 [Show]
KUR'JAN Ìnèsa: Тезис Облака о языковом дуализме и вопрос о первом письменном свидетельстве произношения славянского твердого ł как .- Ljubljana, 1998 [Show]