iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Македонски јазик .- Скопје, 1997 - 2022 [Show]
Year 2015
Issue Г. 66
Articles:
DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana [Recenzja pracy: DRVOŠANOV Vasil: Автори и дела .- 2 .- Скопје, 2015] [Show]
TRAJ̌KOVA Katica [Recenzja pracy: MAKARIJ̌OSKA Lilǰana, PAVLESKA-GEORGIEVSKA Bisera: Називи на лица во македонските средновековни ракописи .- Скопје, 2013] [Show]
STOEVSKA-DENČOVA Elenka [Recenzja pracy: DRVOŠANOV Vasil: Македонистички студии за Егејот .- Скопје, 2014] [Show]
UGRINOVA-SKALOVSKA Radmila [Recenzja pracy: CRVENKOVSKA Emiliǰa: Старословенска читанка .- Скопје, 2013] [Show]
J̌OVANOVA-GRUJ̌OVSKA Elena [Recenzja pracy: Значењето низ времето и просторот : зборник на трудови од научниот собир одржан на 22-23 мај 2013 .- Скопје, 2015] [Show]
PANOVSKA-DIMKOVA Iskra [Recenzja pracy: TANTUROVSKA Lidiǰa: За идентитетот на македонскиот јазик .- Скопје, 2014] [Show]
RUSEK Zbigniew: In memoriam : Prof. dr hab. Jerzy Rusek (9th October 1930-15th February 2005) [Show]
DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana, STOEVSKA-DENČOVA Elenka: In memoriam : Убавка Гајдова (19.7.1965-6.12.2014) [Show]
SAMARDŽIJA Marko: Šestosveščani objasnidbeni rječnik makedonskoga standardnog jezika [Show]
NIKOLOVSKA Violeta: Ги разбираме ли метапораките? [Show]
ANDRIJ̌EVSKA Nataliǰa: Глаголскиот префикс раз- во македонските црковнословенски текстови [Show]
BUŽAROVSKA Eleni: Дистрибуција на стратегиите за релативизација во стандардниот македонски јазик : кој наспроти што [Show]
CVETANOVSKI Goce: Етимологијата на неколку лексеми од занаетчиството во македонските дијалекти [Show]
KARANFILOVSKI Maksim: Живот посветен на македонистиката : Гизела Хавранек (25.5.1950-7.1.2015) [Show]
TOEVSKI Sveto: За јазичниот пуризам во македонскиот јазик [Show]
CUBALEVSKA Meri: За лексиката на "Охридскиот апостол" [Show]
PEEV Kosta: За македонскиот лексикон од XVI век пронајден во архивaта на Ватикан [Show]
MIRČEVSKA-BOŠEVA Biljana: За фразеолошката слика на пијаниот/ пијанството/опијанувањето во македонскиот јазик [Show]
MAROLOVA Darinka, PAČOVSKA Mirǰana: Идиоматичност кај фразеологизмите во транслатолошко светло [Show]
ǴURKOVA Aleksandra: Импозантно научно дело за црковнословенската традиција : "Граматика на хрватскиот црковнословенски јазик" [Show]
SPASOVSKI Zoran: Карактеристики на турската топонимија во Р Македонија и нејзиното влијание врз македонската топонимија [Show]
J̌OVANOVA-GRUJ̌OVSKA Elena: Кон деведесеттиот роденден на д-р Трајко Стаматоски [Show]
PANEVA Blaga: Консонантските групи во македонскиот јазик : стандард и дијалекти [Show]
STOEVSKA-DENČOVA Elenka: Лексемата род во македонскиот јазик [Show]
PAVLESKA-GEORGIEVSKA Bisera: Лексиката на македонската традиционална култура како чувар на идентитетот на македонскиот народ [Show]
GRUEVSKA-MADŽOSKA Simona, J̌AČEVA-ULČAR Elka: Македонскиот правопис од 1945 до 2015 година [Show]
TAŠOVA Vaska: Метафората од лингвистички аспект [Show]
TRAJ̌KOVA Katica: Називи на политички, општествени и воени функции во македонските црковнословенски ракописи [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana, PAVLESKA-GEORGIEVSKA Bisera: Неботo и небеснитe тела како компоненти во фразеолошките изрази : во јазикот на медиумите [Show]
MITEVA Dimka: Некои опсервации во врска со развојот на глаголската форма со има / нема во македонскиот јазик [Show]
PETROVSKA Dijana: Од лексиката на тетовскиот говор од областа на казанџиството [Show]
MIOVSKA Vesna: Патронимиски ојконими во Кривопаланечко [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: Придонесот на Зденка Рибарова во областа на палеославистиката [Show]
NESTOR Valentina: Суфикси од словенско потекло во говорот на областа Девол (Албанија) [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka, J̌AČEVA-ULČAR Elka: Суфиксот *-ina како зборообразувачки во текстовите на Блаже Конески во корпусот "Гралис" [Show]
DRVOŠANOV Vasil: Темелна анализа на македонски месни имиња [Show]
GRUEVSKA-MADŽOSKA Simona, TAŠOVA Vaska: Фоностилемите во прозата на Драги Михајловски [Show]
DELOVA Jasminka: Фраземи со компонента 'ústa/уста' во преводите од чешки на македонски јазик [Show]
DODEVSKA-MIHAJ̌LOVSKA Olgica, DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana: Фразеологијата на кумановскиот говор [Show]
VELKOVSKA Snežana: Фразеолошкитe изрази и нивните модификации во насловите во дневните весници на македонски јазик [Show]
J̌AKIMOVSKA Svetlana: Функцијата на лексиката во расказот "Samsung" од Ранко Младеноски [Show]