iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.6. Macedonian. Lexicology

Description Type Actions
MIRČEVSKA-BOŠEVA Biljana: За фразеолошката слика на пијаниот/ пијанството/опијанувањето во македонскиот јазик .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
LAINOVIĆ-STOJ̌ANOVIĆ Nadežda, KARANFILOVSKI Maksim: Зборообразувачките модели на термините по електротехника во рускиот, српскиот и во македонскиот jaзик .- Скопje, 1998 Book article [Show]
Значењето низ времето и просторот : зборник на трудови од научниот собир одржан на 22-23 мај 2013 .- Скопје, 2015 Book [Show]
MAROLOVA Darinka, PAČOVSKA Mirǰana: Идиоматичност кај фразеологизмите во транслатолошко светло .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
MINOVA-ǴURKOVA Lilǰana: Има(ло) ли пуризам во македонскиот стандартен јазик? .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
Интенциjално-синтаксички речник на македонските глаголи .- Т. 1 : А-Ж .- Скопjе, 1992 Book [Show]
Интенциjално-синтаксички речник на македонските глаголи .- Т. 2 : З-К .- Скопjе, 1997 Book [Show]
Интенциjално-синтаксички речник на македонските глаголи .- Т. 3 : Л-О .- Скопjе, 2000 Book [Show]
Интенциjално-синтаксички речник на македонските глаголи .- Т. 4 : П .- Скопjе, 2001 Book [Show]
Интенциjално-синтаксички речник на македонските глаголи .- Т. 5 : Р-С .- Скопjе, 2001 Book [Show]
Displaying results 51-60 of 165 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (17) ]