iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.4.3. Macedonian. Compound sentence

Description Type Actions
ǴURKOVA Aleksandra: Декларативните зависносложени реченици во "Крнинскиот дамаскин" .- Скопје, 2002 Book [Show]
PAŠOSKA Margarita: Искажување на истовременост со сврзникот пока (додека, дури) .- Скопje, 1998 Book article [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Кондиционал - адверсативна релациjа : според анализа на македонскиете jугоисточни говори .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
GEORGIEVSKI Georgi: Предметна да-реченица при глаголски предикат .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
ǴURKOVA Aleksandra: Речениците со ради да во "Крнинскиот дамаскин" .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
GEGOVSKI Deǰan: Семантичко-синтактичка анализа на срвзничките лексеми со значење причина во македонскиот jазик .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
VENOVSKA-ANTEVSKA Snežana: Спротивната реченица каj македонските автори од 19 век .- Скопje, 1998 Book [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Условниот период во jугоисточните македонски говори .- Wrocław, 2002 Book article [Show]