iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.4. Macedonian. Syntax

Description Type Actions
CVETKOVSKI Živko: Категориjaта вид каj глаголите со копулативна функциja .- Скопје, 1998 Book article [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Кондиционал - адверсативна релациjа : според анализа на македонскиете jугоисточни говори .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Л-формите и видот : тези .- Скопје, 1998 Book article [Show]
PANOVSKA-DIMKOVA Iskra: Лимитативноста во аспектолошката литература .- Скопје, 1998 Book article [Show]
MILENKOVSKA Sonja: Линеаризација и референцијална карактеристика на номинативните (субјектните) именски синтагми .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
MILENKOVSKA Sonja: Линеаризација на именските синтагми во простата реченица на македонскиот јазик наспрема останатите словенски јазици : теорија и методи на опис .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2010 Journal article [Show]
FRIEDMAN Victor A.: Македонскиот jaзик наспроти рускиот и бугарскиот : аспект, време и модалност .- Скопje, 1998 Book article [Show]
TOFOSKA Stanislava-Staša: Механизми на генерирање на телична конфигурациja во македонскиот jaзик .- Скопје, 1998 Book article [Show]
PEEV Kosta: Морфолошко-синтаксички посебности на југоисточните македонски говори низ страниците на "Зборникот на Верковиќ" објавен во Прага .- Praha, 1999 Book article [Show]
BUŽAROVSKA Eleni: Независните да-конструкции во македонскиот јазик и нивните корелати во грчкиот .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 92 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (10) ]