iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.4. Macedonian. Syntax

Description Type Actions
GEORGIEVSKI Georgi: За неразложената предикатна да-реченица .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
MITKOVSKA Lilǰana: За употребата на предлозите на и од во посесивна функција во македонскиот стандартен јазик .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
SPASOV Ljudmil: Зависноста меѓу каузациjата и резултативната аспектна конфигурациja .- Скопје, 1998 Book article [Show]
DELOVA Jasminka: Заповедните инфинитивни реченици во чешкиот и во македонскиот jазик .- Brno, 2008 Book article [Show]
FEDOTOVA Natalija, KARANFILOVSKI Maksim: Звательная форма : на материале переводов романов Славко Яневского на русский язык .- Скопje, 1998 Book article [Show]
PANOVSKA-DIMKOVA Iskra: Изразувањe на лимитативноста во прозата на Живко Чинго .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
KARANFILOVSKI Maksim: Изразување на посесивноста во полскиот jазик во сооднос со македонскиот jазик .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
KARANFILOVSKI Maksim: Изразување на посесивноста во рускиот jaзик во однос со македонскиот jaзик .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
VELKOVSKA Snežana: Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден jазик .- Скопje, 1998 Book [Show]
PIANKA Włodzimierz: Изразувањето на збирноста во рускиот и македонскиот во споредба со другите словенски jaзици .- Скопje, 1998 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 92 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (10) ]