iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1.3. Slovak. Word-formation

Description Type Actions
GAVUROVÁ Miroslava: "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané" : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov .- 1 .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2013 Journal article [Show]
GAVUROVÁ Miroslava: "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané" : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov .- 2 .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2013 Journal article [Show]
WACHTARCZYKOVÁ Jana: Problematika pomenúvania mikrosociet v slovenskom a poľskom jazykovom prostredí : paralely a špecifiká na materiáli názvov občianskych združení .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
PTAK Lenka: Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w języku czeskim, słowackim i polskim .- Wrocław, 2009 Book [Show]
PANČÍKOVÁ Marta: Razvojové tendencie pol'skej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia : vybraná problematika : substantiva .- Bratislava, 2008 Book [Show]
SOKOLOVÁ Miloslava: Riešenie statusu derivačnej a modifikačnej morfémy v morfematickom slovníku slovenčiny .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Rola derywacji sufiksalnej w sposobach wzbogacania słownictwa : na materiale słowacko-polskim .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
NÁBĚLKOVÁ Mira: Šaldovský, kollárovský, jánošíkovský : o jednom type kultúrne viazanej lexiky .- Brno, 1999 Book article [Show]
BUGÁROVÁ Marta: Sémantická afinita slovotvorných postupov v texte .- Łódź, 2001 Book article [Show]
HORECKÝ Ján: Sémantické čiastkové systémy .- Brno, 1998 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 51 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (4) ] [ Last >| (6) ]