iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.6.5. Russian. Phraseology

Description Type Actions
CHUDYK Dorota: Wyrażenia komparatywne w funkcji intensyfikatorów przestrzennej cechy parametrycznej : na materiale języków rosyjskiego i polskiego .- "Przegląd Rusycystyczny" 2006 Journal article [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: Z badań porównawczych polsko-bułgarsko-rosyjskich : frazeologizmy z komponentem głowa w znaczeniu 'siedlisko rozumu, myśli' .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Z nowszych dociekań frazeologii rosyjskiej : szkic informacyjny drugi .- "Przegląd Rusycystyczny" 2011 Journal article [Show]
SPAGIŃSKA-PRUSZAK Agnieszka: "Zwierzyniec" głupoty i mądrości ludzkiej w języku polskim, rosyjskim i chorwackim .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
ÌVANOŬ Jaŭgen: Аб адной семантычнай разнавiднасцi афарызмаў (афарыстычныя выказваннi - законы) у ўсходнеславянскiх мовах .- "Białostocki Przegląd Kresowy" 2000 Journal article [Show]
ŠAŬČÈNKA Galìna: Адаптация и функционирование заимствованных ФЕ в системе языка-реципиента .- Гомель, 1999 Book article [Show]
RATAJCZYK Krystyna: Актуализация фразеологизмов в газетных заголовках : на материале русской прессы .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2008 Journal article [Show]
Актуальные проблемы славянской фразеологии : материалы международной научной конференции : Гомель, 16-17 ноября 1999 г. .- Гомель, 1999 Book [Show]
FEDONJUK Valentina: Анималистическая фразеология в зеркале национального менталитета .- "Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého" 1997 Journal article [Show]
FEDONJUK Valentina: Антропонимите като елемент на фразеологията .- "Проглас : филологическо списание" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 71-80 of 387 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (39) ]