iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1. Slovak. Modern literary language

Description Type Actions
PTAK Lenka: Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w języku czeskim, słowackim i polskim .- Wrocław, 2009 Book [Show]
VERWEIJ Arno: Quantity patterns of substantives in Czech and Slovak .- Amsterdam ; Atlanta, 1994 Book article [Show]
LAUERSDORF Mark Richard: The Question of "Cultural Language" and Interdialectal Norm in 16th Century Slovakia : a Phonological Analysis ot 16th Century Slovak Administrative-Legal Texts .- München, 1996 Book [Show]
PANČÍKOVÁ Marta: Razvojové tendencie pol'skej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia : vybraná problematika : substantiva .- Bratislava, 2008 Book [Show]
SZYMCZAK Mariola: Relacje synonimiczne w obrębie konstrukcji werbo-nominalnych .- Katowice, 2002 Book article [Show]
SOKOLOVÁ Miloslava: Riešenie statusu derivačnej a modifikačnej morfémy v morfematickom slovníku slovenčiny .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Rola derywacji sufiksalnej w sposobach wzbogacania słownictwa : na materiale słowacko-polskim .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
NÁBĚLKOVÁ Mira: Šaldovský, kollárovský, jánošíkovský : o jednom type kultúrne viazanej lexiky .- Brno, 1999 Book article [Show]
BUGÁROVÁ Marta: Sémantická afinita slovotvorných postupov v texte .- Łódź, 2001 Book article [Show]
FINDRA Ján: Sémantická divergencia a sloveso vytesniť' .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (18) ]