iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Velkovska
Given names: Snežana
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Velkovska Snežana [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor VELKOVSKA Snežana: 100 години от раѓањето на Благоја Корубин .- "Македонски јазик" 2021 Journal article [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Белешки за македонската фразеологија .- Скопје, 2002 Book [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Временска локализираност во романот "Пиреj" од Петре М. Андреевски од аспект на функционалната граматика .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Глаголската лексика во македонскиот jaзик .- Скопje, 1998 Book article [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: За функционалните стилови во македонскиот јазик .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден jазик .- Скопje, 1998 Book [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Има-конструкциите наспрема парадигмата со помошниот глагол сум + л-формата .- "Литературен збор" 1997 Journal article [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Марко Цепенков во денешните изданиja на неговите приказни .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Фразеолошкитe изрази и нивните модификации во насловите во дневните весници на македонски јазик .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
autor VELKOVSKA Snežana: Функционално семантичко поле резултативност во македонскиот и во рускиот jaзик .- Скопje, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 18 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions