iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Teória lexikálnej motivácie v neúradnej antroponymii : na príklade obce Fintice
Author/editor: Miroslava Gavurová
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2015 Roč. 80 č. 3-4
Pages: 219-236
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Príspevok analyzuje neoficiálne prezývkové mená patriace do neúradnej antroponymickej štruktúry obce Fintice na východnom Slovensku. Autorka vyhodnocuje vlastný terénny výskum v obci a zároveň vlastný korpus pomenovaní, ktorý obsahuje viac ako 200 neúradných pomenovaní osôb. Autorka kategorizuje onomastický materiál do piatich kategórií podľa typu motivačného stimulu (konotácie, exteriér, interiér, narážka, situačný stimul). Analyzuje onomastický materiál aj vzhľadom na neúradné antroponymá. Príspevok sa sústreďuje na zisťovanie motivácie vzniku pomenovania a na súčinnosť motivácie s inými faktormi v rámci vymedzovania motivačných typov v neúradnej antroponymii danej obce. (JW)
Author headings:
au. Gavurová, Miroslava [Show]
Keywords: antroponim, Fintice (obec), motywacja, motywacja leksykalna, motywacja słowotwórcza, przezwisko, teória lexikálnej motivácie
Tags:
Classification:
6.2.7.1. Slovak. Anthroponymy [Show]
6.2.1.3.1. Slovak. Nominal formation [Show]
6.2.4. Slovak. Sociolinguistics [Show]