iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O univerbizácii z hľadiska teórie lexikálnej motivácie
Author/editor: Lenka Palková
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2015 Roč. 80 č. 3-4
Pages: 177-193
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Štúdia je založená na koncepte teórie lexikálnej motivácie (J. Furdík, M. Ološtiak) a zaoberá sa procesom univerbizácie, ktorá je v rámci tejto teórie chápaná ako komplexný a viacozmerný jav. Jednak ako proces syntaktickej demotivácie a tiež ako vytvorenie novej motivačnej štruktúry. Ide aj o vzťah medzi jednoslovným a viacslovným výrazom. Práca podáva prehľad súčasných poznatkov z oblasti českej a slovenské lingvistiky pri pragmatickej komunikácii. Ponúka argumenty proti niektorým slovenským konceptom chápania univerbizácie. Pri lexikálnych jednotkách sa zohľadňuje aj vzťah medzi východiskovoiu lexémou a univerbátom, jeho komplexnosť vrátane aspektov formálnej, sémantickej pragmatickej komunikácie (pragmatický, genetický a relačný aspekt). (JW)
Author headings:
au. Palková, Lenka [Show]
Keywords: motivant, motivát, motywacja, motywacja leksykalna, pragmatyka 1 (użycie znaków językowych), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), syntaktická demotivácia, system słowotwórczy, teória lexikálnej motivácie, uniwerbizacja, zestawienie
Tags:
Classification:
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
6.2.4. Slovak. Sociolinguistics [Show]
Personal subject heading:
Furdík, Juraj [Show]
Ološtiak, Martin [Show]