iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Hornjoserbska rěčespytna terminologija
Author/editor: Anja Pohončowa
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2014 49
Pages: 232-244
Note: Tab., streszcz.: eng
Languages: hsb
Abstract: Artykuł porusza kwestię rozwoju i użycia terminologii językoznawczej języka mniejszościowego w kontekście bilingwizmu. Omówiono w związku z tym rozwój i użycie terminologii lingwistycznej w języku górnołużyckim dawniej i dziś. Całkiem niedawno odkryty został łużyckojęzyczny fragment tekstu dotyczący ortografii tego języka w końcu XVII w, najstarszy ze znanych dotychczas górnołużyckich tekstów językoznawczych. Jak wiadomo, pierwsze dwa terminy językoznawcze zostały wprowadzone przez Z. Běrlinka w jego traktacie o górnołużyckiej ortografii (1689) - samohłósny 'samogłoski' i sobuhłósny 'spółgłoski'. Do XIX w. gramatyki górnołużyckie były pisane po niemiecku i po łacinie, a co za tym idzie użycie terminów językoznawczych było ograniczone głównie do funkcji desygnacyjnych i w większości przypadków były one ekwiwalentami leksemów oznaczających 'samogłoskę' i 'spółgłoskę'.
W artykule omówiono również aktualne problemy dotyczące współczesnej terminologii językoznawczej, jak na przykład jej stabilność, aktualność i możliwość stosowania. W tym kontekście opisywany jest również wkład internetowego forum slawistycznego iSybislaw w rozbudowę słownika słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. (AP)
Abstract 2: This article deals with the development and use of linguistic terminology of a minority language in the context of bilingualism. Under this aspect, an overview is provided over the development and use of Upper Sorbian linguistic terminology past and present. Only recently, a Sorbian-­language passage on the orthography of this tongue at the end of the 17th century was discovered. This establishes the oldest linguistic text in Upper Sorbian so far identified. As far as is known, the first two linguistic termini used were introduced by Z. Běrlink in his treaty of the Upper Sorbian orthography (1689), that is samohłósny 'vowels' and sobuhłósny 'consonants'. Until the 19th century, grammars of Upper Sorbian were written in German and Latin, which means that the use of linguistic termini in this tongue was mostly restricted to their designating function and were in most cases equivalents of the lexical items 'vowel' and 'consonant'.
This article also deals with varying current questions of the existing linguistic terminology, for example, its stability, its currency and its applicability. In this context, the contribution to the information-­question system of the Slavic linguistic internet forum iSybislaw and its developing dictionary of Slavic linguistic keywords is also described. (AP)
Author headings:
au. Pohončowa, Anja [Show]
Keywords: 18-20 w., historia języka, iSybislaw (baza danych), język górnołużycki, język mniejszościowy, sorabistyka, standaryzacja języka, terminologia językoznawcza
Tags:
Classification:
7.6.3. Sorb Group. Terminology [Show]
1.6.1. Bibliographies [Show]
Personal subject heading:
Běrlink, Zacharias [Show]
Links:
Tekst dokumentu