iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Tekstowy korpus a dalše informaciske srědki wo hornjoserbskej rěči w interneće
Author/editor: Sonja Wölkowa
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2014 49
Pages: 59-71
Note: Il., streszcz.: eng
Languages: hsb
Abstract: In the present era of globalisation and the omnipresence of the Internet, Sorbian linguistics faces new challenges along the lines “What is not in the Internet, does not exist”. The demand for digital sources of information with regard to Upper and Lower Sorbian and those accessible online as working tools and reference points for language practice and as a source for academic research increases. As a result of this ongoing development, the Foundation for the Sorbian People established a workgroup called “Sorbian in the new media” at the end of 2012, which has pointed out the creation of an online German­Upper Sorbian dictionary as the major task in this field of activities. The focus of this article, however, is the Upper-­Sorbian text corpus HoTKo, which has been created by the Sorbian Institute and which has been made available in co-­operation with the Institute of the Czech National Corpus at the Charles University in Prague. The article presents the history and development of the corpus, its extent and shape as well as its link to or incorporation into further planned digital projects of the Sorbian Institute with regard to the Upper Sorbian language. (SWöl)
Abstract 2: W obecnej erze globalizacji i wszechobecności Internetu, sorabistyka staje przed nowymi wyzwaniami, zgodnie z opinią "To, czego nie ma w Internecie, nie istnieje". Rosną oczekiwania w zakresie cyfrowych źródeł informacji dotyczących języków dolno- i górnołużyckiego oraz tych dostępnych on-line jako narzędzi pracy i punktów odniesienia w praktyce językowej i jako źródło badań akademickich. W rezultacie ciągłego rozwoju Fundacja na rzecz Ludu Łużyckiego stworzyła pod koniec 2012 r. grupę roboczą zwaną "Język łużycki w nowych mediach", której jednym z głównych celów stało się stworzenie internetowego słownika niemiecko-górnołużyckiego. Głównym punktem tego artykułu jest jednak górnołużycki korpus tekstowy HoTKo, utworzony przez Instytut Serbski i udostępniony we współpracy z Instytutem Czeskiego Korpusu Narodowego działającego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Artykuł przedstawia historię i rozwój korpusu, jego zawartość i postać, jak również jego połączenie lub udział w dalszych cyfrowych projektach Instytutu Serbskiego dotyczących języka górnołużyckiego. (SWöl)
Author headings:
au. Wölkowa, Sonja [Show]
Keywords: język górnołużycki, korpus językowy (zbiór tekstów zapisanych w postaci cyfrowej i opatrzonych odpowiednimi informacjami), leksykografia komputerowa, lingwistyka korpusowa
Tags:
Classification:
7.6.4. Sorb Group. Lexicography [Show]
Links:
Tekst dokumentu