iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: La catégorie sémantique du "médiatif" en bulgare et en polonais : et sa relation avec le temps et l'aspect
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia kognitywne .- T. 1 : Semantyka kategorii aspektu i czasu = Études cognitives .- Vol. 1 : Sémantique des catégories d'aspect et de temps .- Warszawa, 1994 [Show]
Pages: 265-277
Note: Wykr.
Languages: fre
Abstract: La contribution examine la catégorie sémantique du "médiatif" en bulgare et polonais. L'auteur distingue deux surfaces de faits passés. La première permet à l'énonciateur (ou aux simultanés à lui) de participer aux événements rapportés. La deuxième ne permet pas à l'énonciateur (ou aux simultanés à lui) de participer aux événements éloignés dans le temps, on permet de construire un récit au présent historique (l'information est présentée comme objective). Les formes médiatisées bulgares (les formes verbales participiales en –л) correspondent aux formes imperfectives et perfectives du prétérit de l'indicatif en polonais, ou l'information médiatisée peut être transmise univoquement par des moyens lexicaux et équivoquement par les formes personnelles du verbe mieć + infinitif. La traduction de phrases analysées du polonais vers le bulgare est problématique parce qu'en polonais l'information médiatisée peut être transmise par des moyens facultatifs et équivoques. On montre la facilité à traduire les textes bulgares vers le polonais. L'auteur représente les phrases médiatisées à l'aide du modèle des résaux de Petri. (Bi)
Abstract 2: Przedmiotem badania jest semantyczna kategoria imperceptywności (catégorie sémantique du "médiatif") w języku bułgarskim i polskim. Autorka wyróżnia dwie płaszczyzny faktów przeszłych. Pierwsza dopuszcza uczestnictwo mówiącego (lub jego współczesnych) w referowanych wydarzeniach, w drugiej mówiący (i jego współcześni) nie może uczestniczyć w referowanych odległych wydarzeniach, stosowane mogą być formy praesens historicum, przedstawiające informację jako obiektywną. Bułgarskim formom imperceptywnym (z imiesłowem na ) odpowiadają polskie preterytalne formy indikatiwu. W języku polskim imperceptywność (renarratywność) może być wyrażana jednoznacznie środkami leksykalnymi i niejednoznacznie przez formy osobowe czasownika mieć z bezokolicznikiem. Przekład omawianych zdań z języka polskiego na bułgarski jest problematyczny ze względu na fakultatywność i niejednoznaczność wykładników renarracji, natomiast tłumaczenie tekstów bułgarskich na język polski nie przysparza problemów. Autorka stosuje w opisie tzw. sieci Petriego. (Bi)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: aspekt, imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego dokonanego, imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego niedokonanego, imperceptivus, imperceptywność, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, opis konfrontatywny, przekład 1 (procedura lingwistyczna), synonimia, temporalność, teoria sieci Petriego
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
Personal subject heading:
Petri, Carl Adam [Show]