iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Problemy konfrontatywnego opisu czasowników bułgarskich i polskich na płaszczyźnie semantycznej i syntaktycznej
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich .- Warszawa, 1991 [Show]
Pages: 79-90
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem opisu są czasowniki denominalne, kauzatywne i reprezentujące predykaty drugiego rzędu w języku polskim i bułgarskim. Poszczególne klasy czasowników w obydwu analizowanych językach mogą mieć szerszy lub węższy zakres, np. bułg. членувам, докторувам, ергенувам, кметувам posiadają znacznie szerszy zakres niż w języku polskim, w którym odpowiadają im zdania z analitycznie wyrażoną predykacją imienną, np. jestem adwokatem/nauczycielem/pisarzem. Za punkt wyjścia analizy konfrontatywnej przyjęto płaszczyznę semantyczną, a następnie syntaktyczną. Podstawową rolę podczas badania cech struktury semantycznej odgrywa analiza dekompozycyjna (analiza parafraz, jakie dopuszczają badane zdania). Przy konfrontatywnym opisie syntaktycznym najważniejsze są problemy związane z procesem leksykalizacji oraz typy zróżnicowania ogólnej struktury semantycznej, które wpływają na pojawianie się członów tej struktury na poziomie zdania. Na podstawie zaprezentowanego materiału można stwierdzić, że analiza na płaszczyźnie semantycznej i syntaktycznej pozwala najpierw opisać pewne pole semantyczne, a następnie wskazać wnioski o charakterze typologicznym bądź dystrybucyjnym. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: czasownik, język bułgarski, język polski, leksykalizacja, opis konfrontatywny, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), struktura predykatowo-argumentowa, wyrażenie predykatywne
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]