iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Causatives and diathesis
Author/editor: Aneta K. Dineva
Published in: Studia kognitywne .- T. 3 : Kwantyfikacja, czas, aspekt = Études cognitives .- Vol. 3 : Quantification, temps, aspects .- Warszawa, 1999 [Show]
Pages: 271-285
Languages: eng
Abstract: The paper presents the analysis of the semantics and syntax of similar correlated structures from the point of view of valency theory supported by the case theory. The language material is based on Bulgarian. In the example: He burned the letterThe letter burned one can notice two verb structures which have the same form; it might be said that they represent two meanings of one lexeme which can be qualified as syntactic. The first sentence is qualified as a causative structure and the second – its non-causative correlate. However this situation in Bulgarian – which has highly developed morphological system – is not the most frequent because causativity is morphological. The author shows the classification of several types of causatives that is rather arbitrary. We might consider the category of diathesis as a prototypical structure and the category of voice as its prototype where the diversity of suppresion of the subject argument of verbs is represented. (PK)
Abstract 2: Przedmiotem artykułu jest analiza semantyczna i syntaktyczna skorelowanych struktur z punktu widzenia teorii walencji i przypadka. Materiał został oparty na języku bułgarskim. W przykładowych zdaniach He burned the letterThe letter burned występują dwie struktury czasownikowe mające taką samą formę. Reprezentują one dwa znaczenia jednego leksemu, który można zdefiniować jako syntaktyczny. Pierwsze zdanie można określić jako strukturę kauzatywną, natomiast drugie jako jego niekauzatywny korelat. W języku bułgarskim, w którym istnieje mocno rozwinięty system morfologiczny, taka sytuacja nie jest częsta, ponieważ kauzatywność wyrażana jest morfologicznie. Autorka przedstawia różne typy klasyfikacji czasowników kauzatywnych, które mają charakter arbitralny. Można stwierdzić, że u podstaw diatezy jako struktury prototypowej leży kategoria strony, jako jej prototyp i dzięki niej wyrażane jest zróżnicowanie rangi elementów w zdaniu. (PK)
Author headings:
au. Dineva, Aneta [Show]
Keywords: czasownik kauzatywny, diateza, język bułgarski, kauzatywność, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), strona bierna
Tags:
Classification:
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]