iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: About time, aspect and quantification in Bulgarian and Polish
Author/editor: Koseska-Toszewa Violetta
Published in: Studia kognitywne .- T. 3 : Kwantyfikacja, czas, aspekt = Études cognitives .- Vol. 3 : Quantification, temps, aspects .- Warszawa, 1999 [Show]
Pages: 99-110
Languages: eng
Abstract: The aim of the paper is to present reflections on temporality, aspect and quantification in Bulgarian and Polish based on the presumptions that were made for "Bulgarian-Polish Confrontative Grammar". In network description of temporality one can distinguish quantification of events and quantification of states. Not only aspect forms show quantification on the verbal phrase but it might be shown as well with the special verbal forms, for example in Bulgarian imperfectum and aorist separately from the aspect, e. g. Tja vinagi hodeše tam na razhodka. It can be noticed that in Bulgarian the aorist of imperfect and of perfect verbs expresses unique quantification but it might be as well in a context with the imperfect. Nowadays the discussion over the problem of research on quantification as well as question which theory is more useful to describe these phenomena in natural language is taking place among linguists. (PK)
Abstract 2: W artykule przedstawiono rozważania dotyczące temporalności, aspektu i kwantyfikacji w języku bułgarskim i polskim w oparciu o założenia przyjęte dla "Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej". W sieciowym opisie temporalności można wyróżnić kwantyfikację zdarzeń i kwantyfikację stanów. Nie tylko formy aspektowe mogą wyrażać kwantyfikację we frazie werbalnej, ale również specjalne formy werbalne, jak np. bułgarskie imperfectum i aoryst niezależnie od aspektu, np. Tja vinagi hodeše tam na razhodka. W języku bułgarskim zarówno aoryst od niedokonanych i dokonanych form czasownika, jak i imperfectum mogą wyrażać kwantyfikację jednostkową. Obecnie wielu lingwistów podejmuje badania dotyczące kwantyfikacji i jej teorii opisu w języku naturalnym. (PK)
Author headings:
au. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
Keywords: aspekt, czas, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, kwantyfikacja zakresowa, opis konfrontatywny
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]