iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Język w przestrzeni społecznej
Author/editor: red. nauk. Stanisław Gajda, Kazimierz Rymut, Urszula Żydek-Bednarczuk
Publication place: Opole
Publisher: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej : Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Year: 2002
Pages: 516 s.
Note: Il.
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom zadedykowany Profesorowi W. Lubasiowi na 70. urodziny. (JB)
Author headings:
rd. Gajda, Stanisław [Show]
rd. Rymut, Kazimierz [Show]
rd. Żydek-Bednarczuk, Urszula [Show]
Keywords: języki słowiańskie, księga pamiątkowa, Lubaś Władysław (1932-2014), onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), personalia, socjolingwistyka
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
Inbound references:
Recenzja: CIEŚLIKOWA Aleksandra .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2002 [Show]
Recenzja: BALOWSKA Grażyna .- "Socjolingwistyka" 2003 [Show]
Personal subject heading:
Lubaś, Władysław [Show]
Articles:
STANOJ̌ČIĆ Živoǰin: Antonimija i apsurd : na primera iz jezika proze Miloša Crnjanskog .- Opole, 2002 [Show]
Bibliografia prac naukowych profesora Władysława Lubasia za lata 1957-2001 .- Opole, 2002 [Show]
PLUTA Feliks: Charakterystyka lwowskiego języka "bosańskiego" .- Opole, 2002 [Show]
HENTSCHEL Gerd: Czy mogą powstać śląski, kaszubski albo góralski język literacki? .- Opole, 2002 [Show]
TWARDZIK Wacław: Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie "Rozmyślania przemyskiego" .- Opole, 2002 [Show]
ZGÓŁKOWA Halina, ZGÓŁKA Tadeusz: Dobór źródeł leksykograficznych przy konstruowaniu jednojęzycznych słowników języka etnicznego .- Opole, 2002 [Show]
BRZEZINA Maria: Ewokanty tatarskości w poezji Selima Chazbijewicza .- Opole, 2002 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Fakty i fikcje w onomastyce .- Opole, 2002 [Show]
KITA Małgorzata: Język przeprowadzającego wywiad a język udzielającego wywiadu .- Opole, 2002 [Show]
KURYŁO Elżbieta, URBAN Krystyna: Językowe wyznaczniki prestiżu i jego braku we współczesnej polszczyźnie .- Opole, 2002 [Show]
PISARKOWA Krystyna: Karnacja Chrystusa w "Rozmyślaniu przemyskim" .- Opole, 2002 [Show]
TAMBOR Jolanta: Kazach czy Kazachstańczyk : przyczynek do nazw narodowości i nazw obywateli państw .- Opole, 2002 [Show]
CHLEBDA Wojciech: Kijem nagany, marchewką nadziei .- Opole, 2002 [Show]
KLESZCZOWA Krystyna: Metafora szuflady a problem redundancji leksykalnej : rzecz o nazywaniu zbiorów ludzi .- Opole, 2002 [Show]
SKUBALANKA Teresa: Narracja literacka a narracja potoczna .- Opole, 2002 [Show]
KREJA Bogusław: Nazwiska tzw. gdańskie i ich pozagdańskie powiązania .- Opole, 2002 [Show]
WOŁOWIK Barbara: Nazwy budowli sakralnych w polskiej toponimii .- Opole, 2002 [Show]
MALEC Maria: Nazwy dni tygodnia w polskiej antroponimii .- Opole, 2002 [Show]
BASARA Jan: Nazwy sporyszu (claviceps purpurea) w gwarach polskich .- Opole, 2002 [Show]
SMÓŁKOWA Teresa: Nazwy własne jako podstawa nazw pospolitych .- Opole, 2002 [Show]
KAWKA Maciej: O kodyfikacji normy współczesnego języka macedońskiego .- Opole, 2002 [Show]
PIĘTKOWA Romualda: O pewnym eksperymencie 20 lat później : czyli o tekście mówionym i pisanym raz jeszcze... .- Opole, 2002 [Show]
OKONIOWA Joanna: O polityce językowej w przeszłości raz jeszcze .- Opole, 2002 [Show]
BARTOSZEWICZ Albert: O rosyjskich i polskich żargonizmach oznaczających 'pieniądz, pieniądze' .- Opole, 2002 [Show]
MRÓZEK Robert: Onomastyka w teoretycznych koncepcjach i osiągnięciach badawczych profesora Władysława Lubasia .- Opole, 2002 [Show]
ZARĘBINA Maria: Oryginalność czy wulgarność : o slangu studenckim .- Opole, 2002 [Show]
SKUDRZYKOWA Aldona: "Pani doktor, jak się wyrobię, to wpadnę" : błąd czy nowa norma zachowań językowych .- Opole, 2002 [Show]
STANKIEWICZ Edward: The Polish hypocoristica and their modern Slavic equivalents .- Opole, 2002 [Show]
RUSEK Jerzy: Polskie żartowniś i jego innosłowiańskie odpowiedniki .- Opole, 2002 [Show]
LEBDA Renarda: Potoczność jako mowa bytu .- Opole, 2002 [Show]
NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta: Profesor Władysław Lubaś .- Opole, 2002 [Show]
REICHAN Jerzy: Przedświąteczna krakowska przygoda leksykalna ze staniolem, sreberkiem i złotkiem .- Opole, 2002 [Show]
WIŚNIEWSKA Halina: Przejawy potoczności w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego .- Opole, 2002 [Show]
GRYBOSIOWA Antonina: Przełamywanie tradycji kulturowo-językowej w polszczyźnie medialnej .- Opole, 2002 [Show]
SZOŁTYSEK Adolf E.: Rozważania nad ontologią zdania .- Opole, 2002 [Show]
KUCAŁA Marian: Rymy pisowniane .- Opole, 2002 [Show]
KUREK Halina: The situation of dialects during the period of social transformation in Poland .- Opole, 2002 [Show]
JĘDRZEJKO Ewa: Socjolingwistyczne aspekty składni : z problemów opisu przemian [w] składni odmian funkcjonalnych polszczyzny XX wieku .- Opole, 2002 [Show]
ŻYDEK-BEDNARCZUK Urszula: Strategie asekuracyjne i konwersacyjne w tekście naukowym .- Opole, 2002 [Show]
DUBISZ Stanisław: Struktura tematyczna słownictwa staropolskiego .- Opole, 2002 [Show]
WRÓBEL Henryk: Struktury składniowe a ich realizacje tekstowe .- Opole, 2002 [Show]
WYDERKA Bogusław: Szyk składników zdania w utworach poetów dojrzałego renesansu .- Opole, 2002 [Show]
MITRINOVIĆ Vera: Uwagi o serbskich/chorwackich i polskich relatorach posesywnych čiji/czyj i koji/który .- Opole, 2002 [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: "Widzę go, jak biegnie..." .- Opole, 2002 [Show]
RUSEK Jerzy: Władysław Lubaś jako slawista .- Opole, 2002 [Show]
BASAJ Mieczysław: Wyrazy polskie w słowniku Philonomusa .- Opole, 2002 [Show]
STEINKE Klaus: Zum Begriff 'Vitalität' in der Soziolinguistik .- Opole, 2002 [Show]
SMIRNOV Lev Nikandrovič: Из истории словацкой топонимии .- Opole, 2002 [Show]
KOCHMAN Stanisław: К вопросу об иноязычном влиянии на образование вторичных (производных, непервообразных) предлогов в русском языке .- Opole, 2002 [Show]
STAMATOSKI Traǰko: Од македонскиот антропонимски суфиксален систем .- Opole, 2002 [Show]
SPASOV Ljudmil: Разликите и сличността на процесот на стандаризация меѓу бугарскиот, спрскиот и македонскиот јазик .- Opole, 2002 [Show]