iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych : materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Author/editor: pod red. Zofii Abramowicz, Leonardy Dacewicz
Publication place: Białystok
Publisher: Drukarnia "Libra"
Year: 1999
Series:
Studia Slawistyczne ; 1 [Show]
Pages: 349 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Abramowicz, Zofia [Show]
rd. Dacewicz, Leonarda [Show]
Keywords: 1999 r., antroponimia 1 (zbiór antroponimów), Białystok, materiały konferencyjne, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), pogranicze językowe, Supraśl, toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
Articles:
LOCHNER VON HÜTTENBACH Fritz: Adaptionen im Namenschatz im etnisch-sprachlichen Grenzgebiet des Ostalpenraumes .- Białystok, 1999 [Show]
MAŃCZAK Witold: Czy istnieją archaizmy peryferyczne? .- Białystok, 1999 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Element rumuński w nazewnictwie osobowym Bułgarów .- Białystok, 1999 [Show]
CITKO Lilia: Imiona mnichów Ławry Supraskiej .- Białystok, 1999 [Show]
BIOLIK Maria: Interferencje językowe w nazewnictwie Warmii i Mazur .- Białystok, 1999 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra, MALEC Maria: Kryteria włączania nazwisk z ziem pogranicznych do opracowania antroponimii Polski XVI do XVIII w. .- Białystok, 1999 [Show]
NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA Alina: Nazwiska niemieckie na Warmii i ich adaptacja do polskiego systemu językowego .- Białystok, 1999 [Show]
WARCHOŁ Stefan: Nazwiska prymarne motywowane apelatywami pochodzenia wschodniosłowiańskiego na Lubelszczyźnie : problematyka wybrana .- Białystok, 1999 [Show]
SŁABY Marzanna Anna: Nazwiska suwalskich filiponów : na podstawie akt chrztów, ślubów i zgonów USC w Suwałkach .- Białystok, 1999 [Show]
TRONINA Antoni: Nazwiska Żydów aszkenazyjskich : próba klasyfikacji .- Białystok, 1999 [Show]
BREZA Edward: Nazwisko Gruba i jego warianty .- Białystok, 1999 [Show]
ZŁOTKOWSKI Piotr: Nazwy osobowe szlachty podlaskiej z formantem -icz, -owicz, -ewicz w XV-XVII wieku .- Białystok, 1999 [Show]
BIAŁUŃSKI Grzegorz: Nazwy osobowe w Piszu w XVI-XVII w. : pogranicznym miasteczku polsko-niemieckim .- Białystok, 1999 [Show]
SOKÓLSKA Urszula: Nazwy osobowe w "Szczenięcych latach" i w "Zielu na kraterze" Melchiora Wańkowicza .- Białystok, 1999 [Show]
BARTKO Ladislav: Niektoré osobitosti fungovania vlastných mien v nárečí Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine .- Białystok, 1999 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Niektóre mazowieckie nazwy rzek podejrzane o pochodzenie bałtyckie .- Białystok, 1999 [Show]
DUMA Jerzy: O pewnej zgodności zachodzącej między występowaniem przedsłowiańskich nazw w dorzeczu Pilicy i Bzury a przebiegiem szlaków bursztynowych .- Białystok, 1999 [Show]
DACEWICZ Leonarda: Obce czy rodzime? : w kwestii nazewnictwa na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim .- Białystok, 1999 [Show]
KOPERTOWSKA Danuta: Obce wpływy w antroponimii centralnej i północnej Małopolski .- Białystok, 1999 [Show]
BELCHNEROWSKA Aleksandra: Osobowe elementy identyfikacyjne mieszkańców średniowiecznego Szczecina .- Białystok, 1999 [Show]
LECH-KIRSTEIN Danuta: Polonizacja nazwisk niemieckich na przykładzie współczesnych nazwisk mieszkańców Gliwic .- Białystok, 1999 [Show]
JAKUS-BORKOWA Ewa: Polskie i niemieckie nazwy hut na Śląsku .- Białystok, 1999 [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Pomístní jména v Čechách vzniklá z cizích apelativ označujících trativody .- Białystok, 1999 [Show]
RYMUT Kazimierz: Problemy z kodyfikacją nazw genetycznie białoruskich na Białostocczyźnie .- Białystok, 1999 [Show]
NOSOWICZ Jan Franciszek: Semantyczne typy nazw ulic woj. białostockiego .- Białystok, 1999 [Show]
ODALOŠ Pavol: Urbanonymá verzus etniká .- Białystok, 1999 [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Wieloetniczny charakter antroponimii Mazur i Suwalszczyzny .- Białystok, 1999 [Show]
MIRONOWICZ Antoni: Wokół genezy nazwy Białoruś .- Białystok, 1999 [Show]
DUJČAK Mikola: Антропонiмiя пiвденної Лемкiвщини : сучасний стан дослiдження i функцiнування .- Białystok, 1999 [Show]
MEZENKA Ganna: Антропонимикон Витебска середины XVII в. как зона столкновения разных культурно-религиозных традиций .- Białystok, 1999 [Show]
USCÌNOVÌČ Ganna: З гiсторыi iмëн яўрэяў .- Białystok, 1999 [Show]
RYČKOVA Ljudmìla: Имена персонажей драматургических произведений Янки Купалы как центры культурно-тематических полей текста .- Białystok, 1999 [Show]
GURSKAJA Julìja, PROCHARAVA Svjatlana: Имя собственное в поэзии Максима Богдановича .- Białystok, 1999 [Show]
GAPONENKA Ìryna: Каталiцкi i праваслаўны iменаслоў у кантэксце беларускага нацыянальнага адраджэння пач. XX ст. .- Białystok, 1999 [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Лакальная сiстэма ўласных асабовых iмëн .- Białystok, 1999 [Show]
SÌNKEVÌČ Taccjana: Легенды, мифы, предания в основах названий озëр Витебщины .- Białystok, 1999 [Show]
CYCHUN Genadz': Назiраннi над гiдранiмiяй беластоцка-гродзенскага пагранiчча .- Białystok, 1999 [Show]
KOVALEV Gennadij Filippovič: Народная астронимия в говорах русского и украинского пограничья : воронежская область .- Białystok, 1999 [Show]
BUČKO Dmitro Grigorovič, BUČKO Nestor: Оронiми Бойкiвщини : мотивацiйна i словотвiрна характеристика .- Białystok, 1999 [Show]
BUČKO Ganna Êvgenìïvna: Прiзвища Бойкiвщини неоднозначної словотвiрної мотивацiї .- Białystok, 1999 [Show]
LESJUK Mikola Petrovič: Псевда воякiв Української Повстанської Армiї .- Białystok, 1999 [Show]
MURATAVA Alena: Сокращенные формы имен, бытующие в старообрядческой среде .- Białystok, 1999 [Show]
KUDŁA Romana: Структурно-семантична характеристика українських зоонiмiв у порiвняннi з польськими .- Białystok, 1999 [Show]