iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Научни састанак слависта у Вукове дане : Београд, Манасија, 9-14.9.1996 .- 26/2 : Међуоднос граматике и речника у српском језику : статус србистике у свету
Author/editor: [ред. Љубомир Поповић]
Publication place: Београд
Publisher: Међународни славистички центар
Year: 1997
Pages: 506 s.
Languages: scc
Author headings:
rd. Popović, Ljubomir [Show]
Keywords: 1996 r., Belgrad, język serbski, materiały konferencyjne, Манасија
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
4. Serbo-Croatian group [Show]
Articles:
OSTOJ̌IĆ Branislav: Валентност везника e и његове синонимске опозициjе у граматикама и речницима српскохрватског jезика .- Београд, 1997 [Show]
IRIČANIN Gordana: Валентност и речник : контрастивно поређење (немачки-српски) према депенденциjалном граматичком моделу манхаjмске школе на примерима глагола са препозиционалном допуном .- Београд, 1997 [Show]
ĆORIĆ Božo: Вариjациjе у тумачењу изведених речи у jедноjезичким речницима српског jезика .- Београд, 1997 [Show]
KIRFEL KUKAVICA Sabine: Главне црте немачко-српског jезичког контакта : са освртом на творбену структуру номиналних преведеница у касном славеносрпском добу .- Београд, 1997 [Show]
TIR Mihal: Глаголске именице и трпни придеви као посебне одреднице .- Београд, 1997 [Show]
SPASOV Ljudmil: Глаголски вид (аспект) као семантичка категориjа на упоредном материjалу српског и македонског jезика .- Београд, 1997 [Show]
DEZSŐ László: Граматика и лексика у проучавању валенце глагола .- Београд, 1997 [Show]
KOSTIĆ GOLUBIČIĆ Mirǰana: Граматика и речник : теориjа и пракса, традиционално и нетрадиционално .- Београд, 1997 [Show]
POLOVINA Vesna: Граматикализациjа у савременоj теориjи : на примеру имена .- Београд, 1997 [Show]
GĂMULESCU Dorin: Граматичке упуте у двоjезичним речницима српског jезика .- Београд, 1997 [Show]
BUGARSKI Ranko: Жаргонизациjа у творби речи .- Београд, 1997 [Show]
LOMPAR Vesna: Заменица са префиксом и- у српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
MARJ̌ANOVIĆ Slobodan: Именице субjективне оцене у "Речнику пиротског говора" и граматичка норма .- Београд, 1997 [Show]
POPOVIĆ Ljubomir: Интегрални модел међуодноса синтаксичког система, речника и текстова .- Београд, 1997 [Show]
MAROJ̌EVIĆ Radmilo: Интердепенденциjа граматике и лексикологиjе у српском и руском jезику .- Београд, 1997 [Show]
J̌OKANOVIĆ MIHAJ̌LOV J̌elica: Категориjа узвика : граматички и лексички аспект .- Београд, 1997 [Show]
LIKOMANOVA Iskra: Лексикографски статус морфонолошких вариjанти код именица женског рода у савременом српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
KUNZMANN-MÜLLER Barbara: Лексичка вариjациjа у конструкциjама с номинативом односно дативом у српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
RADIĆ-DUGONJIĆ Milana: Лексичка функциjа и њени граматички модели у преводноj лексикографиjи .- Београд, 1997 [Show]
PECO Asim: Мање познате речи у књижевном делу Десанке Максимовић : граматички и лексички аспект jедне прегршти таквих речи .- Београд, 1997 [Show]
MOSKOVLJEVIĆ J̌asmina: Међуоднос граматике и лексикона у савременоj лингвистичкоj теориjи .- Београд, 1997 [Show]
STANKOVIĆ Bogoljub: Међуоднос граматике и речника у области синтагматских веза .- Београд, 1997 [Show]
SMOL'S'KA Adelaїda Kostjantinìvna: Међуоднос граматичких и семантичких категориjа код именица у српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
RISTIĆ Stana: Морфолошке и синтаксичке карактеристике неких типова експресивне лексике .- Београд, 1997 [Show]
KIRŠOVA Marianna: Нека запажања поводом структуре рекциjског речника .- Београд, 1997 [Show]
ŠĆEPANOVIĆ Mihailo: Несагласност граматичког и лексикографског статуса jедног типа оjконима .- Београд, 1997 [Show]
VITAS Duško: О елементарноj морфографемскоj класи .- Београд, 1997 [Show]
NEHRING Dieter: О конкуренциjи и специjализациjи номинативних модела при избору терминолошких средстава у Босни и Херцеговини после 1813. године .- Београд, 1997 [Show]
VUKIĆEVIĆ Dušanka: О лексикографскоj дефинициjи именичких сложеница у речницима српског jезика .- Београд, 1997 [Show]
VUKOMANOVIĆ Slavko: О лексичкоj и морфолошкоj структури именица страног порекла у српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
IVANOVA Cenka: О наставном процесу на српском jезику на страним универзитетима .- Београд, 1997 [Show]
KRETSCHMER Anna: О норми у предвуковском књижевном jезику : стране речи и модели творбе речи .- Београд, 1997 [Show]
CORIN Andrew R.: О синтакси егзистенциjалног habere (има) у српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
RADIĆ Prvoslav: О формално-граматичком статусу образовања на -џи(ja) и -ли(ja) у српском књижевном jезику .- Београд, 1997 [Show]
TJAPKO Galina Georgievna: Обрада семантике придевских изведеница са суфиксима -ота и -оћа у "Српском рјечнику" (1818) В.С. Караџића и особине њиховог функционисања у почетноj фази српског књижевног jезика .- Београд, 1997 [Show]
SAAVEDRA Dimka: Опште заменице : лексичко-граматички статус .- Београд, 1997 [Show]
STOJ̌ANOVIĆ Smiljka: Основни релациjски термини .- Београд, 1997 [Show]
VOJ̌VODIĆ Doǰčil: Перформативни искази као резултат међусобне условљености лексичких и граматичких значења глагола .- Београд, 1997 [Show]
MARINKOVIĆ Neboǰša: Полисемантичка дисперзиjа и конкуренциjа творбених форманата код модела опште ознаке nomina agentis .- Београд, 1997 [Show]
MIKKELSEN Hans Kristian: Принципи селекциjе и презентациjе граматичке информациjе у двоjезичним речницима .- Београд, 1997 [Show]
SIMIĆ Radoǰe: Речник и граматика .- Београд, 1997 [Show]
IVIĆ Milka: Светско путовање идеjа Романа Jакобсона .- Београд, 1997 [Show]
PAPADRIANOS Ioannis A.: Седам децениjа србистике у Грчкоj (1926-1996) .- Београд, 1997 [Show]
ĐUKANOVIĆ Petar: Статус диjалектизама у граматици и речнику .- Београд, 1997 [Show]
DONČEVA Darina: Статус србистике на Универзитету у Пловдиву .- Београд, 1997 [Show]
TERZIĆ Aleksandar: Структурно-семантичке карактеристике глагола са префиксалном групом пона- у руском и српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
POPOVIĆ Mihailo: Суфиксална творба именица код основа француског порекла .- Београд, 1997 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Творба именица страног порекла као саставни и истовремено посебни део творбе именица у српском jезику .- Београд, 1997 [Show]
MILOJ̌EVIĆ J̌elisaveta: Творбени модели и творбени дублети на примерима српских сложеница .- Београд, 1997 [Show]
BALTOVA Julija: Улога творбеног значења код дефинисања изведених речи у jедноjезичком описном речнику .- Београд, 1997 [Show]
KORDIĆ Snježana: Употреба глагола требати .- Београд, 1997 [Show]