iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Научни састанак слависта у Вукове дане : Београд, Нови Сад, Манасија, 9-13.9.1997 .- 27/2 : Врсте речи у српском језику
Author/editor: [ред. Љубомир Поповић и др.]
Publication place: Београд
Publisher: Међународни славистички центар
Year: 1998
Pages: 408 s.
Languages: scc
Author headings:
rd. Popović, Ljubomir [Show]
Keywords: 1997 r., analiza kontrastywna, Belgrad, historia języka, język niemiecki, język serbski, język słoweński, języki słowiańskie, materiały konferencyjne, morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów), "Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Vrste reči u srpskom jeziku", Nowy Sad, opis konfrontatywny, pragmalingwistyka, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), Манасија
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
4.1.1. Serbo-Croatian group. Phonetics. Phonology [Show]
4.1.2. Serbo-Croatian group. Morphology. Morphonology [Show]
4.2. Serbo-Croatian group. History of language [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]
Articles:
DEŠIĆ Milorad: Акузатив jеднине именица мушког рода и полисемиjа .- Београд, 1998 [Show]
J̌OVANOVIĆ Gordana: Акценатске и интерпункцијске поуке у "Сказанију о писменех" Константина Филозофа (Константина Костенечког) .- Београд, 1998 [Show]
MARINKOVIĆ Neboǰša: Апроксимативни бројеви у систему врста речи .- Београд, 1998 [Show]
POLOVINA Vesna: Врсте речи и лингвистичке теорије .- Београд, 1998 [Show]
STAKIĆ Milan: Врсте речи и структура деривационе основе именица и придева у српском језику .- Београд, 1998 [Show]
CORIN Andrew R.: Врсте речи између структурализма и генеративизма .- Београд, 1998 [Show]
KLAJ̌N Ivan: Граматички и лексикографски статус глаголских именица од несвршених глагола .- Београд, 1998 [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Да ли су везници хомогена врста речи? .- Београд, 1998 [Show]
KOVAČEVIĆ Miloš: Диференцијација партикула и хомоформних (дијелова) везника .- Београд, 1998 [Show]
MARJ̌ANOVIĆ Slobodan: Значај дериватолошких средстава за морфолошку класификацију .- Београд, 1998 [Show]
PECO Asim: Из деклинационе проблематике антропонима у нашем језику .- Београд, 1998 [Show]
ŠĆEPANOVIĆ Mihailo: Категоризација врста ријечи у ономастичкој номинацији .- Београд, 1998 [Show]
MAROJ̌EVIĆ Radmilo: Компаративно-историјски приступ класификацији врста речи у српском и русском језику .- Београд, 1998 [Show]
VUČO J̌uliǰana: Лексички минимум и врсте речи .- Београд, 1998 [Show]
MRŠEVIĆ RADOVIĆ Dragana: Максим - лично име или апелатив .- Београд, 1998 [Show]
ĐUKANOVIĆ Maǰa: Неки елементи употребе и значења рефлексивних заменица у српском и словеначком језику .- Београд, 1998 [Show]
ZENČUK Valentina N.: Непотпуна подударност категоријалних функција појединих облика у српском и руском језику .- Београд, 1998 [Show]
DABIĆ Bogdan: О врстама речи у немачком и српском језику : белешке о разликама .- Београд, 1998 [Show]
RADIĆ J̌ovanka: О граматичкој структури топонима : на примерима из беличког краја .- Београд, 1998 [Show]
OSTOJ̌IĆ Branislav: О једном типу замјеничких и прилошких везника у српском језику .- Београд, 1998 [Show]
STANOJ̌EVIĆ Veran: О придевским речима у систему номиналне детерминације у српском и француском језику .- Београд, 1998 [Show]
SCHUBERT Gabriella: О семантици неких властитих имена у српском језику и у другим словенским језицима .- Београд, 1998 [Show]
STANOJ̌ČIĆ Živoǰin: О специфичној употреби неких облика у језику "Сеоба" М. Црњанског .- Београд, 1998 [Show]
MOSKOVLJEVIĆ J̌asmina: Параметри од значаjа за лексичко-синтаксичку супкатегоризацију глагола у српском језику .- Београд, 1998 [Show]
RISTIĆ Stana: Партикула само у светлу теорије интегралног описа језика .- Београд, 1998 [Show]
LAŠKOVA Lili: Подела на врсте речи у словенским језицима - могућности и перспективе .- Београд, 1998 [Show]
ĆORIĆ Božo: Позајмљенице и врсте речи .- Београд, 1998 [Show]
LUBAŚ Władysław: Пољске и српске полуречи у систему врста речи .- Београд, 1998 [Show]
JELÍNEK Milan: Порекло и функција нове врсте предлога у срском језику .- Београд, 1998 [Show]
SIMIĆ Radoǰe: Прагматичка и лингвистичка теорија о врстама речи .- Београд, 1998 [Show]
DUNKOVA Tatjana: Предлог као врста речи и проблеми учењa српског језика код Бугара .- Београд, 1998 [Show]
MIKKELSEN Hans Kristian: Предлог "морфолошке" класификације речи српског језика : теорија врста речи Vigga Brøndala .- Београд, 1998 [Show]
IRIČANIN Gordana: Проблеми институционализованог учења страних језика (српског и немачког) у вези са партикулама .- Београд, 1998 [Show]
IVANOVA Cenka: "Ред" и "неред" негираних облика у јужнословенском језичком ареалу .- Београд, 1998 [Show]
POPOVIĆ Ljubomir: Реченични функтори .- Београд, 1998 [Show]
ĐUKANOVIĆ Petar: Речи са контаминацијом у српским народним говорима .- Београд, 1998 [Show]
ANTONIĆ Ivana: Систем темпоралних везника у стандардном српском језику .- Београд, 1998 [Show]
KRETSCHMER Anna: Стање лингвистичке дескрипције врста речи у словенским језицима .- Београд, 1998 [Show]
LOMPAR Vesna: Статус и класификација речци у сербокроатистичким граматикама .- Београд, 1998 [Show]
J̌OKANOVIĆ MIHAJ̌LOV J̌elica: Узвици као врста речи .- Београд, 1998 [Show]
TOŠOVIĆ Branko: Универзална семантичка класификација глагола .- Београд, 1998 [Show]
IVIĆ Pavle: Хиљаду осамсто четрдесет седма - година победносних аргумената .- Београд, 1998 [Show]