iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2003
Issue R. 52 nr 4
Articles:
GRABAN Ewelina [Recenzja pracy: Атлас української мови .- Т. 3 : Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор'я і суміжні землі .- Київ, 2001] [Show]
NORMAN Barys [Recenzja pracy: KUSAL Krzysztof: Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych = Русско-польский словарь межъязыковых омонимов .- Wrocław, 2002] [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 2003 w układzie alfabetyczno-działowym [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Łemkowskie "Zvercadlo" Ioana Prysłopskiego z 1732 roku [Show]
MAŃCZAK Witold: Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w gramotach na korze brzozowej [Show]
VARANOVÌČ Valeryj: Да пытання пра паняццi адмоўнай (зваротнай) i замяшчальнай дэрывацыi [Show]
SZETELA Wiktor: Отчет о международной конференции "Предложение и Слово", состоявшейся в Педагогическом институте Саратовского государственного университета (СГУ) в гор. Саратове с 25 по 27 сентября 2002 г. [Show]
MOJSÌÊNKO Vìktor Michajlovič: Пам'ятка української мови з пiвдня Холмщини [Show]