iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Годишен зборник = Annuaire .- Скопје, 1997 - 1998 [Show]
Year 1998
Issue Кн. 24
Articles:
MIOVSKI Mito: "Абецедарот" наспрема македонскиот писмен јазик [Show]
BUŽAROVSKA Eleni: Акузативните и дативните клитики во jужномакедонските и северногрчките диjaлекти [Show]
ALEKSOVA Gordana: Библиографиja на трудовите на проф. д-р Ружа Паноска [Show]
STOJ̌MENOVIĆ Čedomir: Деклинациja именица у "Служби" и "Житиjу" Стефана Дечанског ("Дечански препис") [Show]
PANOSKA Ruža: Додаток [Show]
MAKARIJ̌OSKA Lilǰana: За девербативните именки со суфиксот -ьць во македонските црквенословенски ракописи [Show]
PETKOVSKA Blagica: За едно значаjно културно-ракописно наследство на Македониja од 19 век [Show]
SAZDOV Simon: За едно поинакво сфаќaњe на метафората [Show]
TRENEVSKI Tomislav: За клишето во спортските извештаи во дневниот печат [Show]
GEORGIEVSKI Georgi: За неразложената предикатна да-реченица [Show]
VELJ̌ANOVSKA Katerina: За потеклото на фразеолошките изрази во македонскиот jaзик [Show]
PANOVSKA-DIMKOVA Iskra: Изразувањe на лимитативноста во прозата на Живко Чинго [Show]
KARANFILOVSKI Maksim: Изразување на посесивноста во рускиот jaзик во однос со македонскиот jaзик [Show]
STANKOVIḰ Ljubiša: Јазичната повеќeслоjност на романот "Jaзли" од Владо Малески [Show]
GOČKOVA-STOJ̌ANOVSKA Tatǰana: Кон обраќањeто во интервjуата [Show]
PEEV Kosta: Меѓуjaзичните контакти одразени во микротопонимиjaта во гевгелиско и доjранско [Show]
CRVENKOVSKA Emiliǰa: Метафората во службата на префигурациjата [Show]
ARIZANKOVSKA Lidiǰa: Морфолошката анализа на дериватите со суфиксот *-tel' во македонскиот и словенечкиот jaзик [Show]
MINOVA-ǴURKOVA Lilǰana: Некои особености на законадавно-правниот потстил на административниот стил : со примери од Уставот на Република Македониja [Show]
VUJ̌ADINOVIĆ Nenad: О акценту именица у говору каменара [Show]
MARKOV Boris: Особености во образувањето на поредбените степени во македонскиот jaзик [Show]
NIKODINOVSKI Zvonko: Паремиските единици како говорни единици [Show]
TANTUROVSKA Lidiǰa: Песната "Караорман" од Блаже Конески [Show]
SPASOV Ljudmil: Ружа Паноска : по повод седумдесетгодишнината [Show]
PETROSKA Elena: Цвеќe [Show]