iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: analityzm języka

Description Type Actions
RADIĆ Prvoslav: О неким поjавама у деклинациjи косовско-ресавских говора : у светлу синкретичко-аналитичких процеса .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1997 Journal article [Show]
OLIVARES-NIKI Alfons*: Първична съпоставка на българския функционален синтаксис с романските езици .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
GERDŽIKOV Georgi: Развитие болгарского языка к аналитизму в историко-типологическом освещении .- София, 1998 Book article [Show]
DŽEL'OVA Antoaneta: Синтетизмът и аналитизмът - двете страни на една същност : особености и тенденции при промените в имената и в глаголната система на старобългарския книжовен език .- Пловдив, 1998 Book article [Show]
VAČKOVA Kina, VAČKOV Veselin: Словообразуване и аналитизъм : типологична обусловеност на някои словообразувателни процеси в съвременния български език .- София, 1998 Book article [Show]
DIMITROVA Stefana: Судьба болгарского предложения в послевоенный период .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
Displaying results 21-26 of 26 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3 [ Last >| (3) ]