iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.2. Macedonian. History of language

Description Type Actions
KONESKI Blaže: Историска фонологија на македонскиот јазик = A Historical Phonology of the Macedonian Language .- Скопје, 2001 Book [Show]
POP-ATANASOVA Stoǰa: Лексемите со суфиксот -ьба во македонската црковна поезиja .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
POP-ATANASOVA Stoǰa: Лексиката во поетските дела на македонските средновековни книжовници .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
TRAJ̌KOVA Katica: Лексиката на "Станиславовиот пролог" .- Скопје, 2002 Book [Show]
Македонски јазик .- Скопје, 1997 - 2021 Journal [Show]
SPASOV Ljudmil: Македонскиот 19 век наспрема македонскиот 20 век : или прилог кон дискусиjaта за македонското jaзично прашањe во 19 век .- Скопje, 1998 Book article [Show]
Македонско четвороевангелие .- Скопје, 2003 Book [Show]
VELKOVSKA Snežana: Марко Цепенков во денешните изданиja на неговите приказни .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
MIOVSKI Mito: Можни контактни сфери на Паримеjниците од македонска и руска провиниенциja .- Скопje, 1998 Book article [Show]
PEEV Kosta: Морфолошко-синтаксички посебности на југоисточните македонски говори низ страниците на "Зборникот на Верковиќ" објавен во Прага .- Praha, 1999 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 74 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (5) ] [ Last >| (8) ]