iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.4.2. Belorussian. Simple sentence

Description Type Actions
ČABATAR Nadzeja: Адмежаванне адасобленых прыдаткаў ад удакладняючых членаў сказа .- Мінск, 2000 Book article [Show]
SON MJON GON*: Выражение смысла 'цель' средствами синтаксиса : словосочетание и простое предложение .- "Русский язык в школе : научный методический журнал" 1998 Journal article [Show]
RAPACÈVÌČ Stanìslaŭ: Даданыя члены двухсастаўнага сказа ў "Бібліі" Ф. Скарыны .- "Веснік Брэсцкага універсітэта" 1999 Journal article [Show]
RAPACÈVÌČ Stanìslaŭ: Каардынацыя кампанентаў прэдыкатыўнага сказа ў Пражскіх выданнях Ф. Скарыны .- Мінск, 2000 Book article [Show]
VAŽNÌK Sjargej, ŽUDRO L.A.: Мадэлі сказаў з прэдыкатамі перадачы інфармацыі : спосабы выражэння дэнататыўных роляў .- "Беларуская лінгвістыка" 2005 Journal article [Show]
VAŽNÌK Sjargej: Сінтаксічныя інавацыі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове : да пытання тыпалогіі .- Мінск, 2007 Book article [Show]
VAŽNÌK Sjargej: Сінтаксічныя (сказаўтваральныя) патэнцыі дзеяслоўнага прэдыката : вопыт сістэматызацыі .- "Працы кафедры сучаснай беларускай мовы" 2003 Journal article [Show]
KEN'KA A.: Экспрессивно-стилистические различия в синтаксисе восточнославянских языков : простое предложение .- Минск, 2000 Book article [Show]
ČAJKA Natallja: Эліпсіс і імплікацыя як праявы асіметрыі моўнага знака .- "Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія " 1998 Journal article [Show]