iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.1.4. Macedonian. Syntax

Description Type Actions
ILIEVSKA Krasimira: Сесть-сидеть : седне-седи : руско-македонски паралели и конфронтации .- Скопje, 1998 Book article [Show]
MINOVA-ǴURKOVA Lilǰana: Синтаксичката синонимиjа и функциональните стилови : со примери од македонскиот jазик .- "Stylistyka" 2002 Journal article [Show]
MARKOVIḰ Marǰan: Словенско-ароманска интерференциja во изразувањето на глаголскиот вид во охридскиот македонски и аромански говор .- Скопје, 1998 Book article [Show]
VENOVSKA-ANTEVSKA Snežana: Спротивната реченица каj македонските автори од 19 век .- Скопje, 1998 Book [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструкции во југоисточни македонски говори .- Скопје, 2002 Book [Show]
ŠOKLAROVA-LJOROVSKA Germaniǰa: Темпоралната организациja и видот во македонскиот jaзик во споредба со полскиот jaзик .- Скопје, 1998 Book article [Show]
MIRKULOVSKA Milica: Терминативност наспрема инхоативност : начини на нивно изразување во македонскиот и полскиот jaзик .- Скопје, 1998 Book article [Show]
GAJ̌DOVA Ubavka: Условниот период во jугоисточните македонски говори .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
VELKOVSKA Snežana: Функционално семантичко поле резултативност во македонскиот и во рускиот jaзик .- Скопje, 1998 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Што да правам? : еден интересен модел на прашална да-конструкциja .- "Прилози = Contributions" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 92 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (10) ] [ Last >| (10) ]