iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.6. Macedonian. Lexicology

Description Type Actions
SAZDOV Simon: За интернационалната лексика во македонскиот jaзик врз примери од феминативите .- Скопje, 1998 Book article [Show]
CUBALEVSKA Meri: За лексиката на "Охридскиот апостол" .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
TRAJ̌KOVA Katica: За лексичките особености на "Станиславовиот пролог" .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
PEEV Kosta: За македонскиот лексикон од XVI век пронајден во архивaта на Ватикан .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana: За некои диjалектизми во говорот на с. Чифлиџик - Демирхисарско (Егеjска Македониja) .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
MITREVSKI Ljupčo: За неколку семантички поместувања во македонскиот и во чешкиот jазик во споредба со старословенскиот и со другите словенски jазици .- Brno, 2008 Book article [Show]
PEEV Kosta: За периферните македонски говори во контакт со несловенската jазична општност .- Kraków, 2002 Book article [Show]
ČIČOVA Mariǰa: За позаjменото значењe на глаголот обрати и именката обраќање во преводот на Светото писмо .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
VELJ̌ANOVSKA Katerina: За потеклото на фразеолошките изрази во македонскиот jaзик .- "Годишен зборник = Annuaire" 1998 Journal article [Show]
RIBAROVA Zdenka: За "Речникот на македонските црковнословенски текстови" .- Скопje, 1998 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 165 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (17) ]