iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.3. Belorussian. Word-formation

Description Type Actions
VANKEVÌČ Aksana: Адыменныя дзеясловы ў аспекце словаўтваральнай матывацыі .- "Беларуская лінгвістыка" 2007 Journal article [Show]
ŠABOVÌČ Mìkalaj: Аказіянальныя нульсуфіксальныя назоўнікі ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст. .- Мінск, 2002 Book article [Show]
KLÌMČUK A.G.: Аказіянальныя адыменныя дзеясловы як праяўленне актыўных тэндэнцый у лексіцы і словаўтварэнні блізкароднасных моў на сучасным этапе .- "Беларуская лінгвістыка" 2006 Journal article [Show]
ŠABOVÌČ Mìkalaj: Аказіянальныя дзеясловы ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст. : адназоўнікавыя дэрываты з суфіксам -і-(-ы-) .- Мінск, 2000 Book article [Show]
Актуальныя пытанні беларускай лінгвістыкі : да 80-годдзя прафесара М.С. Яўневіча .- Мінск, 2002 Book [Show]
Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец : да 60-годдзя з дня нараджэння .- Мінск, 2014 Book [Show]
RAZLADAVA Maryna: Аналіз некаторых груп адсубстантыўных прыметнікаў са значэннем колеру ў сучаснай беларускай мове .- "Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка" 1998 Journal article [Show]
RADZÌVONAVA Taccjana: Аналітычныя і сінтэтычныя структуры ў мікалагічнай лексіцы беларускай мовы .- Гродно, 2000 Book article [Show]
Анна Михайловна Мезенко : с любовью к родному слову : биобиблиографический справочник .- Витебск, 2006 Book [Show]
ZAÌKA Zoja: Асабiвасцi ужывання адтапанiмнай лексiкi ў арэале заходнепалескiх гаворак Берасцейшчыны .- Praha, 2013 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 224 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (23) ]